Visites

dimecres, 9 de novembre del 2011

La població

A sisè és important el treball de les competències d'aprendre a aprendre, del tractament de la informació i de la competència digital. 
Es treballa a nivell individual els temes de Medi, es fa un resum seguint unes orientacions de la mestra, després es fa una posada en comú i es destria allò que és important del que és secundari. Després es preparen els controls mitjançant la confecció d'un qüestionari. Aquesta informació es digitalitza seguint les preferències dels alumnes ja que molts d'ells estudien amb l'ordinador perquè els agrada més i els va millor.

Aquí hi ha una mostra


                           QÜESTIONARI

TEMA 4. LA POBLACIÓ ESPANYOLA
   1. Quines característiques té la natalitat a Espanya? A l'actualitat la natalitat espanyola és baixa. El nombre mitjà de fills és de 1,4.
     La disminució de la natalitat és deguda a:
     . La incorporació de la dona al treball remunerat.
     . Retard de l' edat de matrimoni i de la maternitat fins als 30 anys.
     . Desig de donar als fills una bona educació i un bon nivell de vida.
     . Habitatges poc espaiosos.
   2. Per què ha disminuït la mortalitat? La mortalitat a Espanya ha descendit gràcies a:
     . La millora de l' alimentació.
     . La sanitat.
     . La vivenda.
     . El desenvolupament econòmic
   1. Quina és l' esperança de vida actual dels espanyols? L' esperança de vida dels homes és de 78 anys i la de les dones de 84.

    4. Què indica el fet que un país tengui una esperança de vida alta? Una alta esperança de vida és un clar indicador de desenvolupament econòmic i bones condicions de vida de la població d'un país.
 1. Com influeix l' arribada d' immigrants en l' increment de la població? El creixement de l' economia espanyola ha fet possible que Espanya s' hagi convertit en un país receptor d' immigrants. L' arribada d' immigrants els últims anys ha estat una de les principals causes del creixement actual de la població espanyola.
 1. Per quines raons algunes persones es veuen en la necessitat d' emigrar? La falta de mitjans per subsistir és la primera causa d' emigració al món.
 1. Quins factors varen condicionar a Espanya la distribució de la població sobre el territori? Els factors que han condicionat la distribució de la població espanyola són:
  . Factors físics com el relleu i el clima.
  . La diferència en els recursos econòmics.
 1. Com es distribueix la població espanyola? La distribució de la població és irregular, es concentra principalment a:
. La franja litoral. Les zones prop de la mar presenten les densitats més altes.
Zones més poblades són: Barcelona, València, Balears.
. La Comunitat de Madrid.
. Les zones menys poblades corresponen a l' interior peninsular. Entre elles destaquen Zamora, Sòria, Palència...
 1. Defineix què és un municipi rural i què és un municipi urbà.
La població es considera rural aquells municipis de menys de 10.000 habitants.
Es dediquen sobretot a l' agricultura i la ramaderia.
El municipi urbà és aquell que supera els 10.000 habitants i les activitats majoritàries són la indústria, el comerç i els serveis. Afirmam que la major part de la població espanyola és urbana perquè al voltant d' un 78% viu a ciutats.
10 Què és la població activa? I la no activa? La població activa és la que té una ocupació remunerada o bé està cercant un treball, es a dir, que formen part d' aquesta població tan les persones que treballen com les que estan en atur.
La població no activa són els estudiants, les mestresses de casa, els jubilats i les persones amb discapacitats determinades.
 1. En quins tres sectors d' activitat econòmica podem agrupar el treball de la població activa? La feina de la població es pot agrupar en tres sectors:
. Sector primari :agricultura i ramaderia.
. Sector secundari: la indústria i la construcció.
. Sector terciari: turisme, comerç i els serveis públics.
12. A quin sector d' activitat hi ha més població ocupada? Quines comunitats hi destaquen? Els sector en el que més població treballa a Espanya és el sector terciari, amb un 69% de la població activa. El sector que menys població ocupa és el primari amb un 4%.
Les comunitats que destaquen per tenir un percentatge més gran de població són: Balears, Canàries, Madrid i Barcelona. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada